klart.se

Stadgar och Regler

 

Stadgar för Östra Stranden i Halmstad ek. för. Org. nr: 769609–76201.

§ 1 Ändamål

Föreningens firma är Östra Stranden i Halmstad ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen, såväl ekonomiska som andra inför myndigheter, att verka för trivsel och ordning inom området, att äga och förvalta föreningens Va-anläggning för gemensamt bruk av medlemmar.

§ 2 Medlemskap.

Föreningens medlemmar skall utgöras av ägare till fritidshus inom områdena Strandskatan, Viggen och Snäppan på Östra stranden Halmstad. Varje stugägare inom området är obligatoriskt medlem i föreningen. Ett arrendekontrakt upprättas mellan föreningen och stugägaren. Ett medlemskap gäller för en stuga. Person som äger mer än en stuga inom områdena kan ha fler medlemskap, ett för varje stuga.  

§ 3 Insats/Inträde

Medlem som ansöker om anslutning till VA-anläggningen skall delta i Föreningen med en insats. Ny medlem/stugägare skall erlägga en inträdesavgift. Insatsbeloppet för 2005 är fastställt till 26 400 kronor. Förändring av insatsbelopp fastställs årligen av föreningsstämman. Övriga avgifter fastställs av styrelsen. Se bilaga till stadgarnas § 3.  

§ 4 Avgift

Medlem skall till föreningen betala en årlig avgift i enlighet med den driftsbudget som styrelsen föreslagit och som godkänts av föreningsstämman. Avgiften får inte överstiga 15 000 kronor. Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast 30 juni verksamhetsåret. Beslutad avgift betalas av den som är medlem på respektive förfallodag för avgiftens betalning.Vidöverlåtelseavarrendekontraktunderdetåravgiftenavserreglerasavgiften mellan köpare ochsäljare. .

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter.

Medlem som bryter mot stadgarna, arrendeavtalet med bilagor eller som uppenbarligen skadar Föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen. Betalar inte medlem i rätt tid beslutad årsavgift, insats eller extra utdebitering, och sker inte rättelse inom en vecka efter påminnelse, äger Föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen ur Föreningen varigenom medlemmens anslutning till Va-anläggningen omedelbart stängs av. Exekutiva åtgärder för indrivning av det obetalda beloppet kommer dessutom omedelbart att företas. Medlem skall, då han tar sin VA-anslutning i bruk, ofördröjligen anmäla detta till föreningen och följa de anvisningar för anslutningen som finns och vid anfordran tillåta föreningens representant att inspektera medlemmens anslutning och va-installationer.

§ 6 Styrelse.

Styrelsen består av lägst tre, högst 7 ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en tid av två år. Ordförande väljs av föreningsstämman. Avgång skall ske växelvis, vilket innebär att med en styrelse om fem ledamöter att ordförande och en ledamot avgår ena året och kassören och två ledamöter avgår andra året. Styrelsenutserkassörochövrigafunktioner.Avgåendestyrelsemedlemochsuppleantkanomväljas. StyrelseledamotskallvaramedlemiFöreningen.Medlemsmake/makaellersambokanocksåväljas tillstyrelse/kommittéledamot. Ordförande, kassör och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott.  

§ 7 Säte/ Firmateckning.

Styrelsen har sitt säte i Halmstad. Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskildafirmatecknare.  

§ 8 Fast egendom.

Styrelsen äger inte rätt att utan ordinarie föreningsstämmas bemyndigande avyttra föreningens fasta egendom.  

§ 9 Revisorer.

Revisorerna skall vara två och utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. Vid första valet skall en ordinarie revisor väljas för en tid av ett år. Avgående revisorer kan omväljas.  

§ 10 Räkenskapsår.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1januari till 31december.  

§ 11 Årsredovisning.

Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna redovisningshandIingarna till revisorerna.  

§ 12 Vinstfördelning.

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.  

§ 13 Föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 10% av medlemmarna skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av orsak eller ärende man önskar få behandlat.  

§ 14 Motioner.

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie stämma skall inlämna skriftlig motion till styrelsen senast en månad före årsstämman.  

§ 15 Ordinarie föreningsstämma.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
 • 1. Val av mötesordförande.
 • 2. Upprättande avrustlings.
 • 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmansprotokoll.
 • 4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
 • 5. tyrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.
 • 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
 • 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 8. Beslut om arvoden.
 • 9. Beslut om årsavgift och insatsbelopp.
 • 10. Val av ordförande, vartannat år.
 • 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 12. Val av revisorer och suppleanter
 • 13. Val av valberedning
 • Övriga val
 • Motioner till stämman
 • Övriga ärenden
 

§ 16 Kallelse.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom skriftlig kallelse per post/e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman.  

§ 17 Röstning.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar två eller flera personer anslutningsavtal gemensamt har de tillsammans dock endast en röst. Rösträtt har endast den som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen. Ombud äger endast rätt att utöva rösträtt för en medlem. Ombud kan endast vara medlems maka/maka, sambo, barn eller annan medlem.  

§ 18 Utträde ur Föreningen.

Medlem som uteslutits eller frivilligt utträder ur föreningen är ej berättigad till att återfå betald insats eller inträdesavgift.

§ 19 Upplösning.

Vid Föreningens upplösning skall Föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmar med anslutningsavtal.  

§ 20 Övrigt.

I övrigt gäller vad som finns stadgat i gällande lag om ekonomiska föreningar.  

Registrerade av Bolagsverket 2017-07-17

   

Bilaga till stadgarnas § 3

  Insatsbeloppet för anslutning till VA-nätet under 2017 är fastställt till 90 000 kronor. För medlemmar som söker anslutning till VA-nätet 2018 gäller att insatsbeloppet räknas upp med 5 000 kronor till 95 000. I insatsbeloppet ingår även anslutningskostnad från huvudledning. Total anslutningskostnad 2018, 95 000 kronor. Vid försäljning/gåva/överlåtelse/arv av stuga där VA-anslutningen till föreningen inte är betald gäller att den nye ägaren är skyldig att lösa insatsbeloppet för vatten och avlopp. Inträdesavgift skall betalas av den nye ägaren vid försäljning/ gåva/överlåtelse/arv av stuga. Inträdesbeloppet från 2014-07-01 är kr 700:-. Vid så k pantsättning/inskrivning av stuga, byggnad på ofri grund, är avgiften 500 kronor.